RODZINNY DOM DZIECKA FUNDACJI IM. JACKA I PIOTRA MIACHALSKICH

PROWADZIMY PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ TYPU RODZINNEGO DLA 8 WYCHOWANKÓW

Z dniem 01.01.2017 roku rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich jest podmiotem prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla 8 dzieci pp. Małgorzaty i Mariusza Laskowskich. Rodzinę oraz dzieci, które znalazły tam dom, obejmujemy opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wraz z rodziną prowadzącą placówkę dążymy do rozwiązania sytuacji życiowej wychowanków, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej lub zapewnienia im opieki do momentu usamodzielnienia się.

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl