Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich została wyłoniona w drodze konkursu i z dniem 01.12.2020 r. rozpoczęła realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w lokalu/lokalach Podmiotu/ów” w okresie od 1.01.2020 r. do 30.11.2023 r. Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich jest podmiotem prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla 6 dzieci pp. Małgorzaty i Mariusza Laskowskich. Rodzinę oraz dzieci, które znalazły tam dom, obejmujemy opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną.

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków” – Urząd Miasta Krakowa

 

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

www.ngo.krakow.pl