Z dniem 01.01.2017 roku rozpoczynamy realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Przez najbliższe trzy lata będziemy prowadzić Rodzinny Dom Dziecka w Pychowicach oraz wspierać działania placówki w zakresie edukacyjnym i merytorycznym, o czym będziemy na bieżąco Państwa informować.

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl